Course image Systemy infromacji terenowej - projekt (2019-2020)
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z systemów informacji terenowej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych w zakresie danych przestrzennych tworzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz zakresu danych przestrzennych gromadzonych w pzgik. Omawia infrastruktury geoinformacyjne, w tym INSPIRE i IIP oraz usługi udostępniania danych przestrzennych.

Course image Zastosowania systemów informacji przestrzennej - wykład (stacjonarne)
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Program Zastosowań SIP obejmuje wybrane zagadnienia z zastosowań systemów informacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w geodezji, kartografii, zarządzaniu nieruchomościami i gospodarce przestrzennej. Omówione zostaną takie zagadnienia jak interpolacja, analizy sąsiedztwa i gęstości, nakładanie warstw tematycznych, analizy statystyczne. Przedstawione zostaną także duże projekty, których wykonanie nie byłoby możliwe bez wsparcia GIS a także zastosowania SIP w innych dziedzinach nauki np. w humanistyce.

Course image Systemy informacji przestrzennej - wykład (niestacjonarne)
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z SIP/GIS ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie wyboru źródeł i metod pozyskania danych przestrzennych, umiejętności ich zapisania w strukturach bazodanowych, analiz danych, oceny uzyskanych wyników. Szczegółowo zostaną omówione dane przestrzenne gromadzone przez służbę geodezyjną i kartograficzną oraz przykłady ich zastosowania z uwzględnieniem potrzeb i unormowań prawnych dotyczących geodezji i kartografii.

Wykłady są prowadzone w formie udostępnianej studentom prezentacji z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W czasie wykładów prowadzone są dyskusje (metoda konwersatoryjna i interaktywna).

Course image Systemy informacji przestrzennej - projekt (stacjonarne, cywilne)
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z SIP/GIS ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie wyboru źródeł i metod pozyskania danych przestrzennych, umiejętności ich zapisania w strukturach bazodanowych, analiz danych, oceny uzyskanych wyników. Szczegółowo zostaną omówione dane przestrzenne gromadzone przez służbę geodezyjną i kartograficzną oraz przykłady ich zastosowania z uwzględnieniem potrzeb i unormowań prawnych dotyczących geodezji i kartografii.

Course image Organizacja baz danych przestrzennych
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Program przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i organizacji baz danych przestrzennych wg koncepcji zawartych w normach międzynarodowych ISO, normach europejskich i Polskich Normach, a także w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (INSPIRE) , ustawie o krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej (z dn. 4 marca 2007 r.) i rozporządzeniach wykonawczych. Dobór i zakres treści kształcenia oparty jest na nowoczesnych podstawach teoretycznych i technologicznych modelowania informacji jako specyficznego obszaru informatyki, z uwzględnieniem aspektów geoinformacyjnych.

Kurs obejmuje podstawy baz i systemów baz danych, zagadnienia z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych, tendencje rozwojowe baz danych, model relacyjny, normalizację, model obiektowy, bazy wiedzy, bazy danych NoSQL.

Koordynator: dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT