Course image Zasady redagowania uchwał i decyzji organów Samorządu Studenckiego WAT
Samorząd Studencki

Szkolenie, przeznaczone dla przewodniczących i sekretarzy organów Samorządu Studenckiego WAT odpowiedzialnych w myśl Regulaminu Samorządu Studenckiego WAT za projektowanie uchwał i decyzji podejmowanych przez organy Samorządu.

W oparciu o obowiązujący Regulamin Samorządu Studenckiego WAT, a także obowiązujące w WAT zasady wydawania wewnętrznych aktów prawnych w materiale zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z redakcją aktów wydawanych przez Samorząd.  Omówiono zasady opracowywania i uzgadniania projektu, wewnętrzną strukturę aktu oraz jego szatę graficzną.


Course image Tryb pracy organów Samorządu Studenckiego WAT
Samorząd Studencki

Szkolenie, przeznaczone dla studentów WAT zainteresowanych zasadami działania organów Samorządu Studenckiego WAT, w tym zwłaszcza dla przewodniczących, sekretarzy i członków organów kolegialnych Samorządu. 

W oparciu o obowiązujący Regulamin Samorządu Studenckiego WAT w materiale zostały przedstawione zagadnienia organizowania i prowadzenia posiedzeń organów kolegialnych, formy wyrażania stanowiska organu, sposoby i warunki podejmowania uchwał i decyzji, dokumentowania posiedzeń, a także zadania przewodniczącego i sekretarza danego organu. 

Course image Organizacja i zadania organów Samorządu Studenckiego WAT
Samorząd Studencki

Szkolenie, przeznaczone dla każdego studenta WAT, ma na celu przybliżenie problematyki funkcjonowania Samorządu Studenckiego WAT.

W pierwszej części przedstawiono status Samorządu jako części wspólnoty akademickiej WAT oraz jego podstawowe uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W dalszej części omówiono organizację Samorządu i zadania jego organów w świetle Regulaminu Samorządu Studenckiego WAT stanowiącego załącznik do uchwały Parlamentu SS WAT Nr 14/PAR/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. 

Course image Zadania Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WAT
Samorząd Studencki

Szkolenie przeznaczone jest dla członków Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego WAT.

W pierwszej części szkolenia omawia się zadania i skład Komisji, a także  zasady wykonywana zadań Komisji wynikające z Regulaminu SS WAT, w tym zwłaszcza z Ordynacji Wyborczej SS WAT stanowiącej załącznik do wymienionego Regulaminu.

W drugiej części szkolenia skupiono się na procedurze wyborów do organów SS WAT na kadencję 2021.