Course image Podstawowe umiejętności interperso-nalne w postępowaniu kontrolnym i audytowym oraz zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i przybliżenie niezbędnych umiejętności interpersonalnych wykorzystywanych w kontroli i audycie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem i planowania w audycie wewnętrznym.

Wykłady /metody dydaktyczne

1.    Anatomia zachowań / 1 godz.

2.    Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się / 1 godz.

3.    Dobre praktyki:

- Jak rozpoznać kłamcę-studium przypadku/1 godz.

- Prowadzenie spotkania – wybrane aspekty / 1 godz.

4.    Istota i rodzaje ryzyka w audycie wewnętrznym / 1 godz.

5.    Metody analizy i zarządzania ryzykiem / 1 godz.

6.    Obszary ryzyka / 1 godz.

7.    Planowanie audytu wewnętrznego / 1 godz.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ocena ryzyka / 4 godz.

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pracy zaliczeniowej na ocenę

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.


Course image PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Skrócony opis

ØTematem wykładu są metody i etapy procesu prognozowania w sytuacjach kryzysowych.

 Studenci WAT  zostaną zapoznani z:

Ø podstawowymi pojęciami dotyczącymi zagrożeń i bezpieczeństwa
Øwybranymi pojęciami z zakresu analizy i statystyki
Ømetodami analizy danych statystycznych i doboru zmiennych prognozowania,
Ømodelami prognozowania.

Program omawia także metody statystyczne: naiwną, średnią, ruchomą i równania wykładnicze, a także metody heurystyczne i scenariusze.

W programie przedstawiono też wybrane modele symulacji sytuacji kryzysowych.


Course image NEGOCJACJE I TECHNIKI ZAKUPOWE
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Celem przedmiotu jest:

 zaprezentowanie i przybliżenie technik negocjacji,
 umiejętności ich wykorzystania w logistyce zaopatrzenia w szczególności przy ocenie dostawcy

Warunki zaliczenia przedmiotu

•Przedmiot zaliczany jest na podstawie:

uczestnictwa w zajęciach e-lerning – wykłady i ćwiczenia

testu zaliczeniowego- każdy moduł będzie zakończony testem wiedzy

•Ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

realizowanych projektów- projekty do wykonania w grupach 3 osobowych


Course image ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

1.Podstawy prawne i zasady zarządzania ryzykiem 
2.Terminy i pojęcia ogólne
3.Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
4.Identyfikacja ryzyka

4.1 Metody identyfikacji ryzyka

5.   Analiza ryzyka

6.   Reakcja na ryzyko

Course image Audyt systemów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowej z zakresu audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków UE oraz z zakresu przeprowadzania audytu wewnętrznego systemów informatycznych.

Zagadnienia:

1.    System kontroli projektów unijnych 

2.    Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola 

3.    Zakres kontroli 

4.    Wykryte nieprawidłowości 

5.    Aspekty prawne zarządzania bezpieczeństwem informacji 

6.    Wprowadzenie do audytu. Audyt sprzętu, oprogramowania, legalności 

7.    Wykonanie audytu systemów IT 

8.    Planowanie i organizacja audytu systemów IT 


Course image System kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

1. Kontrola, a funkcje zarządzania:

  - istota kontroli,

  - cel procesu kontroli,

  2. Proces kontroli (finansowej):

  - system zasad kontroli,

  - zasady kontroli finansowej,

  - metody wykonywania (rodzaje) kontroli finansowej,

  3. Przedmiot kontroli finansowej

  4. Kryteria kontroli finansowej

  5. Główne techniki i instrumenty kontroli finansowej

  6. Wprowadzenie do kontroli zarządczej

  7. Elementy kontroli zarządczej:

  - odpowiedzialność za jej wdrożenie i funkcjonowanie,

  - obowiązki w ramach kontroli zarządczej

  8. Studium przypadku

  9. Komitet audytu

Course image ANALIZA ŚLEDCZA I PODSTAWY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Proces analizy, oceny i interpretacji informacji – istota informacji.

Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Pranie pieniędzy – metody wyprowadzania pieniędzy z organizacji.

Metody wyprowadzania pieniędzy z organizacji.


Course image FINANSE I SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I UE
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, ale też praktyki
w tych obszarach wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej.

Wykłady /metody dydaktyczne

System finansowy państwa – pojęcia, funkcje, elementy i powiązania pomiędzy nimi (system finansów prywatnych i system finansów publicznych) 

System finansowy państwa – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Rynek finansowy i system bankowy w Polsce 

Finanse międzynarodowe 

Wydatki budżetu Polski i UE oraz podstawy prawne
i procedury ich dokonywania 

Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów publicznych w Polsce 

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

i ustawa o finansach publicznych 

Seminarium:

1. Prawo o dochodach i wydatkach w Polsce i UE 

Course image KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych.                                      Wyłączenia ze stosowania ustawy                                                                  Zasady udzielania zamówień publicznych                                                              Proces udzielania zamówień publicznych. Zasady kontroli zamówień publicznych